Statut

TEKST JEDNOLITY

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych
Sztuka Nowa w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych interesujących się kulturą. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§2

CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

7. Celem Stowarzyszenia jest:
wspieranie i integracja twórców w szczególności teatralnych, filmowych i fotograficznych
animacja kultury, w szczególności w małych miejscowościach
działanie na rzecz zwiększenia dostępności do kultury wysokiej w szczególności dzieci i młodzieży
działanie na rzecz integracji państw europejskich
wspieranie międzynarodowej wymiany artystów
działanie na rzecz tolerancji i dialogu międzykulturowego
promocja kultury polskiej w kraju i za granicą
wspieranie i promocję działań członków Stowarzyszenia.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
podejmowanie inicjatyw wspierających i promujących twórczość w szczególności teatralną, filmową i fotograficzną,
organizację warsztatów artystycznych, szkoleń, kursów, konferencji, targów, festiwali, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
organizację wymiany międzynarodowej,
działalność wydawniczą,
współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,
udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom pozarządowym,
przyznawanie nagród, stypendiów, staży i zapomóg,
prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i artystyczną,
podejmowanie inicjatyw wspierających i promujących działania członków Stowarzyszenia.

§3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i korzysta z pełni praw publicznych i która:
Złożyła deklarację członkostwa na piśmie,
Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która dzięki swemu członkostwu wniesie wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
Utrata członkostwa następuje na skutek:
pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
wykluczenia przez Zarząd
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
25 Kadencja władz.
Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez więcej niż jedną kadencję
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa i dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
Do kompetencji Zarządu należą:
realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
sporządzanie planów pracy i uchwalanie budżetu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
przyjmowanie i skreślanie członków.
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Zarządu,
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§5

MAJĄTEK I FUNDUSZE

41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
ze składek członkowskich,
dotacji i subwencji oraz grantów,
darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeni